Delen en opslaan:

Algemeen.

In principe zijn leveringen van kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiek onderworpen aan het normale tarief. De invoer van deze goederen is onderworpen aan het verlaagd BTW-tarief. Er zijn daarnaast nog enkele gevallen waarbij het verlaagde tarief kan toegepast worden:

 • De levering van het kunstvoorwerp wordt geleverd door de maker zelf.
 • De kunstvoorwerpen werden gekocht bij een belastingplichtige (NIET iemand die zelf de margeregeling toepast) die deze goederen occasioneel verkoopt. Hij moet deze goederen zelf hebben ingevoerd of verkregen hebben van de maker of de volledige BTW aftrek genoten hebben.

Ook bij intracommunautaire verwervingen kan het verlaagd tarief worden toegepast als:

 • De goederen zijn geleverd door de maker of diens rechthebbenden;
 • De kunstvoorwerpen werden gekocht bij een belastingplichtige (GEEN wederverkoper) die deze goederen occasioneel verkoopt. Hij moet deze goederen zelf hebben ingevoerd of verkregen hebben van de maker of de volledige BTW aftrek genoten hebben.

Een keuze maken

Er kan ook hier een keuze worden gemaakt om het kunstvoorwerp onder de normale regeling te verkopen of via de margeregeling als:

 • De wederverkoper de goederen zelf heeft ingevoerd;
 • De kunstvoorwerpen zijn geleverd of diens rechthebbenden;
 • De kunstvoorwerpen die geleverd zijn door een andere belastingplichtige die niet onder de margeregeling valt en deze valt onder het verlaagd tarief;
 • De kunstvoorwerpen die geleverd zijn door een belastingplichtige wederverkoper die intracommunautair verworven zijn en als het verlaagd tarief kan toegepast worden.

De keuze die gemaakt wordt moet worden toegepast op alle kunstvoorwerpen zoals hierboven omschreven. Deze keuze moet per aangetekende brief gericht worden aan de hoofdcontroleur waartoe de wederverkoper behoort. De wederverkoper is dan verplicht om deze keuze te blijven volgen tot 31 december van het tweede jaar dat op die datum volgt.
Als na die periode de keuze veranderd, dan moet dit per aangetekend schrijven worden gemeld. Zoniet dan geldt de stilzwijgende verlenging.
Wie de keuze maakt om onder de margeregeling te werken verbindt er zich toe de BTW op deze goederen niet af te trekken bij de aanschaf ervan. Zoals bij andere goederen dienen deze ook ingeschreven te worden in een aankoopregister.
De inschrijving in het aankoopregister dient zeer gedetailleerd te gebeuren: onderscheid of het een invoer of ICV was of dat de goederen uit België komen en geleverd zijn door de maker ervan. De BTW die niet werd afgetrokken (maar toch werd aangerekend door de verkoper of verschuldigd was bij invoer) mag hier bijgevoegd worden aan het bedrag dat wordt ingeschreven.

De verkoop van deze goederen moet gebeuren onder het normale tarief (21%)

Verkopen onder de normale regeling.

Op elke levering van goederen die onder de margeregeling kan vallen, kan ook het normale tarief toegepast worden. Bij de toepassing van het normale tarief kan de wederverkoper:

 • De BTW aftrekken die verschuldigd wordt bij de invoer van het kunstvoorwerp;
 • De BTW aftrekken van kunstvoorwerpen die zijn geleverd door de maker of de eigenaar, als er BTW op aangerekend werd;
 • De BTW aftrekken als de leverancier een andere belastingplichtige is;
 • De BTW aftrekken als het een intracommunautaire verwerving betreft. Hij is de BTW tegelijkertijd wel verschuldigd;
 • Bij de verkoop van deze kunstvoorwerpen moet het normale BTW-tarief toegepast worden (21%)

Leveringen die door een Duitse belastingplichtige wederverkoper werden verricht.

Ter informatie willen we nog meedelen dat de margeregeling in Duitsland iets anders verloopt dan in België. Dit heeft voor de Belgische wederverkoper helemaal geen gevolgen, maar de Duitse wederverkoper zal de verschuldigde belasting op de factuur apart vermelden. Dit moet niet in België gebeuren.
Deze verschuldigde belasting maakt dus ook deel uit van de totale kost die mag ingeschreven worden in het aankoopregister. Deze kost wordt m.a.w. mee inbegrepen in de totale ‘aankoopprijs’ van het goed dat dient als basis voor de berekening van de winstmarge (op voorwaarde natuurlijk dat deze belasting niet wordt afgetrokken).