Delen en opslaan:

Wat is de investeringsreserve?

In het kort: De investeringsreserve die je aanlegt is een investeringsbelofte die je aangaat waarin je belooft om binnen de 3 jaar (inclusief het jaar waarin de investeringsreserve wordt aangelegd) een investering uit te voeren van minimaal dat aangelegde bedrag. De investering moet gebeuren in nieuwe en afschrijfbare activa (investeren in een nieuwe personenwagen mag echter niet).

Voorwaarde om van de investeringsreserve te kunnen genieten:

 • Ten eerste kunnen alleen vennootschappen die onder toepassing vallen van het verlaagd opklimmend tarief van de investeringsreserve genieten.
 • De investering moet gebeuren binnen de drie jaar, in afschrijfbare activa (materiële of immateriële vaste activa).
 • De onaantastbaarheidsvoorwaarde moet worden voldaan. Dat wil zeggen dat het geboekt moet worden op een afzonderlijke rekening op het passief. Bij het aanleggen van de investeringsreserve dien je dus volgende boeking te doen:
  rekening 689000 aanleg belastingvrije investeringsreserve (bv 5.000 euro)
  aan rekening 132000 belastingvrije investeringsreserve (bv 5.000 euro)
 • Er moet een formulier 275R ingevuld worden en bij de aangifte vennootschapbelasting gevoegd worden.

Maximum van de investeringsreserve:

Er mag maximaal 18750 euro aan investeringsreserve per belastbaar tijdperk worden aangelegd.
Daarnaast mag het bedrag NIET meer bedragen dan 50% van het belastbare gereserveerde resultaat (vak 020 aangifte Venn.B.).

De regel is dus in principe als volgt: slechts 50% van de aangroei van het belastbare gereserveerde resultaat komt in aanmerking, met een maximum van 37.500 euro (dat bedrag slaat op het belastbare resultaat). Deze aangroei moet worden verminderd met:

 • de vrijgestelde meerwaarden op aandelen;
 • 25% van de meerwaarden op voertuigen;
 • de vermindering van het gestort kapitaal.

Investeringsreserve in combinatie met de notionele intrestaftrek.

Opgelet: De investeringsreserve kan in geen enkel geval gecombineerd worden met de notionele intrestaftrek (aftrek risicokapitaal).
Ter info: Dit is wel combineerbaar met tax shelter.

De investeringsreserve berekenen

Maak gratis gebruik van de mogelijkheden die de fiscus u ter beschikking stelt: Klik hier voor Excel-formulier aj2010).

Investeringsreserve aangelegd, maar niet tijdig geïnvesteerd?

Neem tijdig je investeringsreserve terug. Als je in het voorlaatste jaar reeds het gevoel hebt dat je niet tijdig een investering kunt doen, dan vermijd je nalatigheidsinteresten. Je wordt echter wel belast op dat deel dat je eerder hebt vrijgesteld.

Als niet tijdig is voldaan aan de investeringsvoorwaarde, dan wordt de investeringsreserve aangemerkt als winst van het belastbare tijdperk waarin de investeringstermijn van drie jaar is verstreken. Er zal ook een nalatigheidsintrest van 7% per jaar verschuldigd zijn op het gedeelte van de vennootschapsbelasting dat proportioneel verband houdt met de belastbaar geworden investeringsreserve omwille van de niet-investering.
Let er ook op dat je de investering niet mag verkopen binnen de 3 jaar na de belegging in de vennootschap. In dat geval wordt dit als een winst van het belastbare tijdperk aangemerkt, voor het deel dat nog niet is afgeschreven.
Er moet echter geen terugname worden verricht indien die terugname kadert in een gedwongen verwezenlijking, (schadegeval, onteigening, een opeising in eigendom of een andere gelijkaardige gebeurtenis).

Echt belastingvrij?

Is iets ooit echt belastingvrij? Dat wellicht niet, maar het is wel voordelig. Door het aanhouden van de onaantastbaarheidsvoorwaarde blijft de investeringsreserve staan tot op het moment van de vereffening. Bij een vereffening wordt 10% liquidatieboni gerekend, wat dus al een pak voordeliger is dan het tarief van 33% (of 24% bij het verlaagd tarief) in de vennootschapsbelasting.