Delen en opslaan:

Uitleg: geheime commissielonen.

De aanslag op geheime commissielonen is niet nieuw, maar onlangs kreeg ‘deze aanslag op verdoken meerwinst’ veel aandacht van de fiscus door de publicatie van een nieuwe circulaire. Nieuw in deze circulaire is dat niet-aangegeven voordelen van alle aard ook onder deze maatregel kan vallen. Er was een versoepeling voor deze regeling, maar deze vervalt vanaf 1 juli 2012.

In het verleden kon deze geheime commissielonen vermeden worden door bepaalde voordelen, die niet werden opgenomen op de loonfiche van de bedrijfsleider, af te boeken op de rekening-courant. De rekening-courant daalt hierdoor wel, maar er zijn geen belastingen op verschuldigd. In de praktijk werd dit meestal toegepast na een controle.

Deze methode mag niet meer worden toegepast. Wordt bijvoorbeeld na een controle vastgesteld door de controleur dat het beroepsdeel van een ‘zakenreisje’ (waarbij de partner mee reist) of een andere opgenomen kost toch onvoldoende kan bewezen worden, dan mag dit niet meer worden afgeboekt van de rekening-courant. Er wordt een afzonderlijke aanslag gevestigd van 309% voor het verkregen voordeel.

Wat zijn voordelen alle aard?

Eenvoudig gesteld zijn het voordelen die een bedrijfsleider geniet omdat de vennootschap de kost voor zijn rekening neemt. De meest gekende voordelen zijn de autokosten, elektriciteit en verwarming. De berekening van deze voordelen zijn dan ook vastgelegd en forfaitair bepaald.

Wat is er dan veranderd?

Eigenlijk is er niets veranderd, maar de controleurs hebben in december 2011 een interne richtlijn ontvangen waardoor ze verplicht zijn de wet beter na te streven bij het verkeerd aangeven van deze voordelen. Concreet dient dit op de loonfiche vermeld te worden (m.a.w.: ook te zijn ingevuld in de aangifte personenbelasting zodat er belastingen op kunnen geheven worden).

In de wet staat duidelijk dat alle voordelen van alle aard moeten aangegeven worden en op de loonfiche terecht moeten komen. Zo niet kan de fiscus deze belasten aan 309%.

Het vergeten aangeven van een voordeel van 150 euro krijgt dus opeens een kostenplaatje van 463 euro. Een geluk bij een ongeluk: de aanslag aan 309% vormt wel een aftrekbare beroepskost. Het is dus geen boete die via de verworpen uitgaven uit het resultaat wordt gefilterd.

Om voorbeelden te vinden moet je het niet ver gaan zoeken: Kosten van internet of GSM gebruik die gedragen worden door de vennootschap kunnen al onder deze maatregel vallen, indien er geen voordeel alle aard wordt aangerekend (bijvoorbeeld door er een bedrag op te plakken en aan te geven als voordeel), tenzij natuurlijk kan worden aangetoond dat deze kost 100% beroepsmatig is.

Hoe is dat voor u van toepassing?

Als er elektriciteit, verwarming, … in de kosten van de vennootschap werd opgenomen dat betrekking heeft op een woning die u als bedrijfsleider betrekt, dan wordt hiervoor wellicht al een voordeel aangerekend. Deze cijfers zijn forfaitair vastgelegd (zie ook ons artikel over de voordelen) of kunnen berekend worden.

Indien u de vennootschap kosten laat dragen voor uitgaven die in feite privatief zijn (denk bijvoorbeeld maar aan een reis waarbij ook de echtgeno(o)t(e) meereist) dan moet hiervoor in principe een voordeel aangegeven worden.

Conclusie:
Indien u dus twijfelachtige facturen op naam van de vennootschap laat opmaken, houdt dan steeds goed bij wat het beroepskarakter van deze kost is. Dit kan dienen als bewijsmateriaal bij een controle om te vermijden dat de controleur toch de aanslag geheime commissielonen toepast. Deel dit ook mee aan uw boekhouder, zodoende kan deze ook nog tijdig maatregelen treffen.