contract tekenen
Delen en opslaan:

In eerste instantie dient de wederverkoper zijn keuze voor de margeregeling bekend te maken via een aangetekend schrijven aan de hoofdcontroleur waartoe hij behoort. Daarnaast is de wederverkoper verplicht om zich aan enkele voorwaarden/richtlijnen te houden als hij gebruik wilt maken van de margeregeling:

Algemeen:

  • Er moet een aankoopborderel worden verschaft aan zijn leverancier. Dit is niet nodig als zijn leverancier zelf een factuur kan opstellen. M.a.w.: is er geen factuur: stel dan een aankoopborderel op.
  • Hij moet de hoedanigheid van zijn leverancier kunnen bewijzen. Zoals reeds omschreven mag de wederverkoper slechts van een bepaalde groep personen personen aankopen.
  • Er moet een aankoopregister worden bijgehouden.
  • Er moet een vergelijkingsregister worden bijgehouden.
  • De goederen moeten geïndividualiseerd worden.
  • De goederen moeten apart in de boekhouding worden bijgehouden, of apart worden vermeld in het dagboek van uitgaande handelingen en het dagontvangstenboek.
  • Er moet jaarlijks een inventaris worden opgemaakt van de goederen die onder de margeregeling zullen verkocht worden.
  • Er moet een kopie worden bijgehouden van het inschrijvingsbewijs van de wagen (d.i. het inschrijvingsbewijs dat nodig is om een voertuig in te schrijven).

Opstellen aankoopborderel of ontvangst factuur en bewijsmiddelen

Als er aangekocht wordt bij een particulier, dan moet er een aankoopborderel uitgereikt worden met volgende vermeldingen:
1° de datum van de aankoop en het nummer waaronder deze is ingeschreven in het aankoopregister;
2° de naam of de maatschappelijke benaming en het adres van de bij de handeling betrokken partijen;
3° het BTW-identificatienummer dat overeenkomstig artikel 50 van het Wetboek aan de belastingplichtige wederverkoper werd toegekend;
4° de omschrijving en de hoeveelheid van de gekochte goederen;
5° de aankoopprijs;
6° de verklaring van de leverancier dat hij geen BTW heeft afgetrokken van het goed dat verkocht wordt aan de wederverkoper.
7° bij vervoermiddelen: de gegevens die nodig zijn om de handeling te determineren, inzonderheid de gebruikelijke benaming van het geleverde vervoermiddel, evenals het merk, het model, het jaartal, de cilinderinhoud, de motorsterkte, het carrosseriemodel, het chassinummer en de datum waarop dit vervoermiddel voor het eerst in het verkeer werd gebracht.
Al deze gegevens kunnen dan aan het aankoopborderel worden gevoegd.

Het aankoopborderel moet worden opgemaakt in twee exemplaren, een voor elke partij, en door beiden ondertekend worden. Als het goed wordt aangekocht van een kleine onderneming (artikel 56 BTW wetboek) dan is deze verplicht om een factuur op te stellen (zonder BTW) van de verkoop.
De bewijslast ligt bij de wederverkoper. Hij moet kunnen aantonen dat de goederen rechtmatig zijn verworven.

Een aankoopregister bijhouden.

Algemeen:

Alle aangekochte goederen die bedoelt zijn om te verkopen onder de margeregeling moeten ingeschreven worden in een aankoopregister. Het moet mogelijk zijn om deze goederen te controleren en moet opgemaakt worden met het oog op de periodieke BTW aangifte.

Het aankoopregister vervangt het boek van inkomende facturen voor de goederen onder de margeregeling. De aankopen mogen echter wel worden ingeschreven in dit boek voor inkomende facturen, maar dienen apart te worden vermeld.
Elk goed moet een nummer krijgen dat elkaar opvolgt. Er mag geen nummer worden overgeslagen. Een aankoopregister dient volgende kolommen te bevatten:
1° het inschrijvingsnummer;
2° de datum van het aankoopdocument;
3° de naam of de maatschappelijke benaming van de leverancier;
4° de aard van het goed of, eventueel, de vermelding van regularisaties of vrijstellingen;
5° de aankoopprijs die in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de winstmarge.
Als de goederen binnen de EU (maar buiten België) worden aangekocht, dan dienen deze te worden vermeld in aparte kolommen. Dit is nodig om de vakken 81 en 86 correct te kunnen invullen.

Regularisaties (correcties) in het aankoopregister

Het is mogelijk dat een goed per ongeluk werd ingeschreven in het aankoopregister. Op de eerstvolgende vrije lijn moet in rode inkt de correctie als volgt gebeuren:
in kolom 4 : regularisatie of vrijstelling;
in kolom 5 : aankoopprijs van het goed (in rode inkt of voorafgegaan door het minteken);
in kolom 7 : verwijzing naar het nummer van het aankoopregister waaronder het goed voordien was ingeschreven;
in kolom 8 : verwijzing naar het nummer van het uitgaand factuurboek en naar de datum van de uitgaande factuur. Het bedrag van deze verkoop moet worden opgenomen in het uitgaand factuurboek onder de kolommen van de handelingen onderworpen aan de normale regeling, en niet in de kolom van de handelingen onderworpen aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge;
in kolom 9 : verwijzing naar het nummer van het inkomend factuurboek en naar de datum van het stuk dat de aankoop vaststelt (aankoopborderel of factuur). Aangezien in het aankoopregister de inschrijving van de aankoop van het bedoeld goed werd ongedaan gemaakt, dient deze aankoop alsnog te worden ingeschreven in het boek voor inkomende facturen.

Een vergelijkingsregister bijhouden.

Het vergelijkingsregister centraliseert alles bij de periodieke aangifte, tot het laatste aangiftetijdvak, of er BTW verschuldigd is voor de gepasseerde periode of niet. Er wordt uitgegaan van de verkopen en de aankopen onder de marge.

De goederen individualiseren.

Het moet mogelijk zijn alle gekochte goederen te kunnen onderscheiden. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door de nummer die werd gebruikt in het aankoopregister op een sticker te schrijven en deze op het goed te plakken.
Andere opties zijn ook mogelijk, maar het moet het mogelijk maken elk goed apart te individualiseren.