Koninklijk besluit nr. 53, van 23 december 1994: In dit Koninklijk Besluit wordt alles uitgelegd over de margeregeling in de BTW. Dit wordt nog verder uitgelegd in de twee aanschrijvingen van januari 1995. Om het gehele systeem goed te kunnen begrijpen gaan we dus eerst in een notendop bekijken wat dit Koninklijk Besluit precies inhoudt.

Waarop is de margeregeling van toepassing?

 • Alle gebruikte (lichamelijke) goederen die in de staat waarin zij verkeren of na herstelling opnieuw kunnen gebruikt worden;
 • kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten.

Wat is de winstmarge?

De winstmarge van de wederverkoper is het verschil tussen de verkoopprijs en de prijs waarvoor hij het goed heeft aangekocht.

 • Onder aankoopprijs wordt verstaan: Alle geldelijke middelen die de wederverkoper heeft moeten aangaan om het goed te verschaffen. Indien kunstvoorwerpen, antiek verzamelingen ingevoerd worden, mag de BTW die betaald werd op de invoer ervan, bijgeteld worden bij de aankoopprijs. Wordt de BTW afgetrokken, dan valt het goed niet onder de margeregeling.
 • Onder de verkoopprijs wordt verstaan: alles wat onze wederverkoper moet ontvangen van de derde waaraan hij verkoopt. Dus ook bijkomende kosten, commissies en kosten voor verpakking komen hier in aanmerking.
  Er zijn echter wel bepaalde zaken die GEEN deel uitmaken van de verkoopprijs: Handelskorting en kortingen voor disconto die zijn toegestaan en alsook de betaalde voorschotten die de wederverkoper heeft gedaan.

Maatstaf van heffing en inventaris?

In elk aangiftetijdvak moet de belastingplichtige wederverkoper een overzicht bijhouden en de maatstaf van heffing worden bepaald.
Elk jaar dient een inventaris worden opgemaakt van de goederen die nog steeds in het bezit zijn.

De maatstaf van heffing bestaat uit de winstmarge die op de goederen werd gerealiseerd, per aangiftetijdvak bekeken. De enige uitzondering hierop is in het laatste aangiftetijdvak. De berekening is hier anders:

 • In elk aangiftetijdvak, behalve de laatste:
  Eerst dienen de verkochte goederen te worden berekend;
  Vervolgens dienen daarvan de aankopen afgetrokken te worden.
 • In het LAATSTE aangiftetijdvak:
  De totale winstmarge in het laatste tijdvak bestaat dan uit het verschil van alle verkopen en alle aankopen in het kalenderjaar; verhoogd met het bedrag dat reeds aangegeven werd in de vorige BTW-aangiftes.

De verwerking van alle aangifte kan eenvoudig met dit margeregeling berekeningsblad uitgerekend worden.

Wat bepaald dit KB nog?

Wie kiest voor de margeregeling, dient dit per aangetekend schrijven te laten weten aan het BTW controlekantoor. Je moet dan ook tot 31 december van het tweede jaar dat volgt op het versturen van deze brief de margeregeling blijven toepassen. Pas nadien kan je opnieuw overschakelen.
Voorbeeld: Ik zend een aangetekend schrijven met mijn keuze voor margeregeling op 01/10/2010.
Afwijken van het systeem van margeregeling mag pas vanaf 01/01/2013;

Er bestaat ook een mogelijkheid om zowel het normale systeem als de margeregeling toe te passen (bijvoorbeeld: een autoverkoper die zowel nieuwe als tweedehands wagens verkoopt). Je bent dan wel verplicht om beide systemen apart bij te houden in de boekhouding.

Wie gebruikt maakt van de margeregeling, of een goed verkoopt onder de margeregeling, moet op zijn factuur volgende vermelding plaatsen: “Levering onderworpen aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge. BTW niet aftrekbaar”.
Elke Europese lidstaat bepaalt afzonderlijk wat er op de factuur moet vermeld worden.
Bijvoorbeeld:

 • Ierland: “Margin Scheme – this invoice does not give the right to an input credit of VAT”;
 • Luxemburg: “Régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire”;
 • Italië: “Operazione soggetta al regime del margine, ai sensi dell’art. 36 del dL 23 febbraio 1995, n.41”.

Er moet een apart dagontvangstenboek worden bijgehouden waarin de aard van de verkochte goederen en de ontvangsten moeten vermeld worden, indien er geen verplichting is om een factuur van de levering op te maken.

Slot

Er werden enkele belangrijke zaken vermeld in dit Koninklijk Besluit. De meer gedetailleerde versie zijn uiteraard de twee aanschrijvingen waarin mee toelichting wordt verleend. Dit zal in een toekomstig bericht nader wordt besproken. Eens dit gebeurd is wordt een samenvatting gepubliceerd met een handig overzicht van de te vervullen formaliteiten en verplichtingen.