ondernemer worden

Iedereen die handelsactiviteiten, ambachtelijke activiteiten of niet-handelsactiviteiten uitoefent moet zich laten inschrijven bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Het maakt daarbij geen verschil of de activiteit in hoofdberoep of in bijberoep uitgeoefend wordt.

Voorwaarden om te mogen starten als zelfstandige.

 • Alleen meerderjarigen mogen als zelfstandige starten.
 • Je moet Belg zijn of onderdaan zijn van een lidstaat van de EER (Europese Economische ruimte) wonen. Indien je geen beroep kan doen op een vrijstelling, heb je een beroepskaart nodig.
 • Handelaars moeten hun ondernemersvaardigheden bewijzen (zie ook verder).

Ook nuttig om weten:

 • Je hebt in principe geen toestemming nodig van je echtgenoot om te starten als zelfstandige.
 • Als je in het verleden failliet werd verklaard, kan je wel een nieuwe handelszaak beginnen, behalve als een rechter het verbiedt. Dit kan gebeuren als er grove fouten zijn vastgesteld die mee tot het faillissement hebben geleid.
 • Je moet burgerrechten bezitten. Wie veroordeeld werd tot een criminiele straf kan geen handel meer drijven voor de duur van de straf.

Wat heb je nu eigenlijk nodig?

Basiskennis van bedrijfsbeheer

De basiskennis bedrijfsbeheer gaat over ondernemend denken en ondernemerscompetenties, elementaire kennis van recht, van boekhoudkundige, financiële en fiscale aspecten, van het commerciële beheer en van wetgeving.

Als zelfstandige moet je deze basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen bij je inschrijving bij het KBO, optioneel kan het ook gebeuren door een zelfstandig helper of een echtgenoot. De basiskennis bedrijfsbeheer kan worden aangetoond door ofwel een getuigschrift, ofwel door praktijkervaring.

Een getuigschrift bekom je bijvoorbeeld na het afstuderen in de derde graad van het algemeen, technisch, kunst- of beroepssecundair onderwijs, of na het volgen van een speciale cursus hiervoor. Een diploma van het hoger onderwijs volstaat ook.

Update: Een bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer is geen verplichting meer, maar wordt wel sterk aangeraden.

Beroepsbekwaamheid

Sommige beroepen hebben ook extra regelgevingen waarbij een beroepsbekwaamheid moet kunnen bewezen worden. Het bewijs van kennis kan geleverd worden aan de hand van diploma’s of door praktijkervaring.

In sommige gevallen ben je afhankelijk van een instituut die hun eigen reglementen opstellen (bijvoorbeeld dokters, accountants, boekhouders, …). Andere gevallen vereisen dan weer speciale vergunningen, bijvoorbeeld in de voedingssector moet een vergunning worden aangevraagd bij het FAVV.

Een aparte zichtrekening

Je moet voorafgaandelijk al een aparte zichtrekening geopend hebben die louter voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt.

Hoe verloopt het proces?

Als je alle nodige gegevens verzamelt hebt, dan wend je je tot een ondernemingsloket. Daar zullen ze je helpen bij het vervullen van de overige formaliteiten. Initieel verzorgen ze de opstart van je onderneming, zodat je een ondernemingsnummer krijgt toegewezen.

Welke gegevens heeft het Ondernemingsloket allemaal nodig? Neem zeker volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart (eventueel beroepskaart)
 • Bewijsstukken bedrijfsbeheer en eventueel beroepskennis
 • Bankrekeningnummer
 • De activiteiten die u wilt gaan uitoefenen
 • Handelsbenaming
 • Vennootschap: bewijs van neerlegging van de statuten bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel
 • Eventueel voorafgaande vergunningen

In de meeste gevallen zal je activiteit onder het stelsel van de BTW vallen. Ook hier kan een ondernemingsloket bij helpen. Ze zullen er voor zorgen dat je BTW-nummer (= hetzelfde als je ondernemingsnummer) wordt geactiveerd als dat nodig is. In sommige gevallen is het activeren van het BTW-nummer niet nodig:

 • Jouw omzet blijft onder de 25.000 euro;
 • Je activiteit is vrijgesteld van BTW volgens de wet (bijvoorbeeld dokters).

Een volgende stap bestaat er in om je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Als zelfstandige heb je een eigen sociaal statuut en ben je onderworpen aan een eigen regeling inzake sociale zekerheid. Ook hier kan het ondernemingsloket voor zorgen.

Tot zover alles wat je kan regelen door een bezoekje aan een ondernemingsloket. Het is nu even afwachten tot je alle formulieren ontvangt, maar in principe kan je al onmiddellijk starten met je activiteit. Als je al facturen opstelt, vermeld dan “BTW-nummer in aanvraag”. Doe je dit met een vennootschap, dan vermeld je er beter ook bij “vennootschap in oprichting” in afwachting tot alles gepubliceerd is.

Nu je zelfstandige bent, moet je ook de mutualiteit op de hoogte brengen dat je situatie veranderd is. Ben je nog niet aangesloten bij een mutualiteit, dan moet je je aansluiten. Verder mag je ook niet vergeten om verplichte verzekeringen af te sluiten (sommige activiteiten vergen bijvoorbeeld een verzekering beroepsaansprakelijkheid). Ook aanvullende verzekeringen kunnen zeer nuttig zijn, zoals bijvoorbeeld een verzekering voor gewaarborgd inkomen.

Dit is in een notedop wat je mag verwachten bij de oprichting van een eenmanszaak. Vergeet niet dat je als ondernemer verschillende formaliteiten moet blijven vervullen: voorafbetalingen belastingen verrichten (behalve de eerste drie jaren na oprichting), BTW-formaliteiten (aangiftes, voorschotten betalen, listings belastingplichtige afnemers opstellen, …), alles opnemen in de aangifte personenbelasting, en daarbij moet je ook nog de financiële situatie van je onderneming in het oog houden.