Een tantième kan omschreven worden als een deel van de winst dat gegeven wordt aan diegene die in het bedrijf belast worden met het dagelijks beheer of toezicht. Dit zijn de zaakvoerders en bestuurders van een vennootschap. Deze hoeven hiervoor niet het hele jaar zaakvoerder of bestuurder geweest te zijn.

Een tantième wordt toegekend op de algemene vergadering van de aandeelhouders. Dit gebeurt via het opstellen van een proces verbaal.
Stel dat het boekjaar met verlies afsluit doordat er teveel geïnvesteerd is, dan kan er nog altijd een tantième uitgekeerd worden. Dit tantième wordt dan gehaald uit de winst van het vorige boekjaar en de reserves. Een voorwaarde voor deze uitkering is wel dat er voldoende eigen vermogen is.

Onbezoldigde mandaten.

Wanneer zaakvoerders of bestuurders die een onbezoldigd mandaat uitvoeren, een tantième krijgen, wordt dit mandaat doorbroken. Door de toekenning van een tantième krijgen deze zaakvoerders automatisch het statuut van bezoldigde zaakvoerder of bestuurder, wat dan ook betekend dat er sociale bijdragen op deze vergoeding zal betaald moeten worden. Je zult je dan moeten aansluiten als een zelfstandige en sociale bijdragen op deze vergoedingen moeten betalen. Deze sociale bijdragen zullen echter pas na drie jaar definitief zijn, aangezien de sociale bijdragen worden berekend op uw inkomsten van drie jaar geleden.

Tantièmes als oplossing bij te weinig voorafbetalingen?

Indien je onvoldoende voorafbetalingen verricht hebt, kan het uitkeren van een tantième gunstig zijn om het belastbaar resultaat van de onderneming te doen dalen. Op deze manier kan er een belastingsvermeerdering vermeden worden. Handig dus als het belastbare resultaat van uw vennootschap hoger uitvalt dan verwacht.
Wanneer een vennootschap van het verlaagd tarief wil genieten is één van de voorwaarden dat er aan de bedrijfsleider een minimum van 45 000 euro moet toegekend worden. Indien op het einde van het jaar blijkt dat er gedurende het hele jaar te weinig is toegekend, kan deze situatie nog gered worden door een tantième uit te keren.

Tantièmes en fiscale implicaties.

Bij de toekenning van een tantième moet je rekening houden met de fiscale gevolgen ervan. Een tantième is aftrekbaar in het jaar dat de vennootschap dit toekent. De zaakvoerders of bestuurders die recht hebben op het tantième, ontvangen dit meestal het volgend aanslagjaar, dit kan namelijk ten vroegste na de goedkeuring van de algemene vergadering zijn.

Dan zal dit ook belast worden in de personenbelasting. Stel dat de vennootschap in jaar 20xx een tantième toekent, dan zal dit kunnen afgetrokken worden in de vennootschapsbelasting in het belastbaar tijdperk 20xx. De zaakvoerder of bestuurder ontvangt het tantième in het belastbaar tijdperk 20×1, omdat de algemene vergadering van de aandeelhouders in 20×1 plaatsvindt. Het tantième zal dus belast worden in de personenbelasting in het belastbaar tijdperk 20×1.

Tussentijds dividend opnemen kan, dus ook tussentijdse tantièmes?

Er kan ook een tussentijds tantième opgenomen worden. Het is echter zo dat indien je een tussentijds dividend opneemt en je ontvangt dit bijvoorbeeld op 30 mei. Dit tussentijds tantième zal in aftrek genomen worden in dit belastbaar tijdperk van de vennootschap en het zal tevens dit belastbaar tijdperk belast worden in de personenbelasting.

Tip: Je kunt een voorschot nemen op uw tantième, door geld op te nemen uit uw rekening-courant van de vennootschap. Zo gebeurt de toekenning nog altijd op het einde van het jaar en wordt het gehele bedrag van de tantièmes privé belast in het volgend belastbaar tijdperk.

Tantièmes en de groepsverzekering

Bij de berekening van de maximale bijdragen van het vrij aanvullend pensioen of groepsverzekering, wordt rekening gehouden met de 80%-regel. Dit wil zeggen dat indien de bijdragen niet meer dan 80% van de bezoldiging en de voordelen alle aard mogen bedragen. Tantièmes worden hier niet in rekening gebracht omdat dit een eenmalige uitkering is, bezoldigingen gebeuren periodiek.

Alternatief op een tantième?

Uw loon kan net zoals bij een werknemer vakantiegeld en een 13e maand bevatten. Net zoals een tantième is dit ook geen periodieke bezoldiging, maar deze komen wel in aanmerking voor de 80%-grens voor de berekening van het maximale bedrag voor de groepsverzekering. Een voorwaarde is wel dat deze vergelijkbaar is met het vakantiegeld en de dertiende maand die uw werknemers ontvangen.

Samengevat: Wat kunnen we onthouden bij het uitkeren van tantièmes?

  • Het is een ideale methode om de belastbare winst van uw vennootschap te verlagen, of uw bezoldiging te verhogen als deze te laag zou zijn (om van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting te kunnen genieten). Handig wanneer er te weinig werd voorafbetaald of wanneer het belastbare resultaat te hoog uitvalt.
  • Ook onbezoldigde zaakvoerders kunnen tantièmes ontvangen. Hieruit volgt wel automatisch dat het statuut van onbezoldigd zaakvoerder vervallen wordt.
  • Tantièmes komen niet in aanmerking voor de 80%-grens van de groepsverzekering. Wie dat wel wilt, kan beter opteren voor de uitkering van vakantiegeld en/of een dertiende maand.
  • Tantièmes zullen belast worden in de personenbelasting maar pas op het moment dat de algemene vergadering de toekenning van een tantième goedkeurt. De vennootschap kan wel nog snel de tantièmes aftrekken van de belastbare winst. Het grote voordeel? Het tijdverschil in belastbaarheid tussen de vennootschapsbelasting en de personenbelasting.