mobiel betalen

Vele werknemers krijgen van hun werkgever maaltijdcheques. zaakvoerders kunnen ook maaltijdcheques toegekend krijgen. Het maximumbedrag voor een maaltijdcheque is acht euro. De zaakvoerder hoeft op deze maaltijdcheque geen belastingen te betalen en geen RSZ-bijdragen.
De vennootschap mag per uitgekeerde maaltijdcheque twee euro aftrekken. De volgende voorwaarden moeten voldaan worden zodat de maaltijdcheques van een zaakvoerder ook gedeeltelijk aftrekbaar zijn voor de vennootschap:

 • De bijdrage van de werkgever is maximum 6,91 euro per cheque.
 • De zaakvoerder moet minimum 1,09 euro bijdragen per cheque.
 • Een maaltijdcheque mag niet gegeven worden ter vervanging van loon.
 • Indien er geen CAO is die de toekenning van maaltijdcheques voorziet, moet er een individuele overeenkomst tussen de werkgever en de zaakvoerder opgesteld worden.
 • Per gewerkte dag wordt er één maaltijdcheque voorzien.
 • De maaltijdcheques worden uitgegeven op naam van de bestuurder.
 • De cheque is 1 jaar geldig. (*)
 • De maaltijdcheque wordt gebruikt om voeding te kopen.

(*) UPDATE 11 augustus 2013: Door een recente wetswijziging werd de geldigheidsduur van maaltijdcheques aangepast. Deze duur wordt opgetrokken tot 12 maanden (in plaats van 3 maanden). Het optrekken van de geldigheidsduur tot 1 jaar heeft als doel: het aantal vervallen maaltijdcheques sterk in te perken.

Dezelfde regeling als de werknemers.
Een belangrijke bemerking is dat voor de zaakvoerders dezelfde regeling geldt als voor de werknemers. Hieronder wordt verstaan dat indien de zaakvoerder personeel heeft en deze geen maaltijdcheques krijgen, de zaakvoerders ook geen recht hebben op maaltijdcheques. Daarnaast mag het bedrag dat de werkgever krijgt aan maaltijdcheques niet hoger zijn dat wat de werknemers krijgen. Indien er geen personeel tewerkgesteld wordt, kan de zaakvoerder nog steeds maaltijdcheques krijgen.

Voor de zaakvoerders geldt er ook een maximum aan maaltijdcheques die uitgekeerd mogen worden. Indien er werknemers tewerkgesteld zijn in de onderneming is het maximum aantal maaltijdcheques die een zaakvoerder kan krijgen gelijk aan het maximum aantal dagen dat door een voltijds tewerkgestelde werknemer tijdens het kwartaal in de onderneming gepresteerd worden. Wanneer er met een vijfdagenweek gewerkt wordt, worden er 65 dagen in een kwartaal gepresteerd. De zaakvoerder kan dan maximaal 65 maaltijdcheques krijgen in dit kwartaal. Bij een 6-dagenweek kunnen er maximaal 78 maaltijdcheques aan de zaakvoerder gegeven worden.

Indien er geen werknemers tewerkgesteld zijn in de onderneming kunnen er maximaal 220 maaltijdcheques per jaar toegekend worden aan de zaakvoerder.

Maaltijdcheques en bedrijfsrestaurants.

Als je als zaakvoerder ook gebruik kunt maken van maaltijden in het bedrijfsrestaurant, kan er ook met maaltijdcheques betaald worden. Worden de maaltijden tegen kostprijs verstrekt, mag het verschil tussen de waarde van de maaltijdcheque en de prijs van de maaltijd terugbetaald worden. Wordt de maaltijd in het bedrijfsrestaurant verstrekt tegen een lagere prijs dan de kostprijs, is het verplicht om de maaltijd met een maaltijdcheque te betalen. Het verschil tussen de waarde van de maaltijdcheque en de prijs van de maaltijd mag niet terugbetaald worden.

Kostprijs maaltijdcheques.

Maatschappijen die maaltijdcheques uitgeven, rekenen minstens 10% van kosten aan op het omzetvolume indien u geen personeel heeft. Even een voorbeeld:

maaltijdcheques kosten

Aangezien een minimum van 25,00 euro per maand gerekend wordt kunt u in dit geval best de maaltijdcheques uitkeren om de twee maand. Indien u met twee zaakvoerders bent, hebt u dit probleem niet.
De vraag kan dan worden gesteld of dit de moeite waard is. Stel dat er in die maand 20 dagen gewerkt werden, betekent dit een voordeel van 5,91 per maaltijdcheque. Voor deze maand krijgt de zaakvoerder dus een voordeel van 118,20 euro. Daar staat een kost tegenover van 12,83 euro voor uw bedrijf, die bovendien volledig aftrekbaar is.

Fiscaal: Klein voorbeeld.

Met alle bovenstaande gegevens kunnen we perfect uitrekenen hoe voordelig maaltijdcheques kunnen zijn. Geld uit de vennootschap halen kost (meestal) geld, dus is de vraag nu hoe dat zit met maaltijdcheques?

Stel dat we de maximale cijfers gebruiken, dan weten we reeds uit bovenstaande tabel dat we jaarlijks een bedrag aan maaltijdcheques betalen van 1540 euro en 154 euro aan kosten.

 • De kost van 154 euro is integraal aftrekbaar, de belastingbesparing in de vennootschap bedraagt dan 52,34 euro uitgaande van het normale tarief.
 • Maaltijdcheques zijn een sociaal voordeel: dit wil zeggen dat ze niet belast worden bij de verkrijger (de zaakvoerder) maar ook dat de kosten niet (volledig) aftrekbaar zijn in de vennootschap. Hetgeen wel aftrekbaar is, is een maximaal bedrag van 1€ per maaltijdcheque. Dit betekend dus dat 220 maaltijdcheques aftrekbaar zijn en uitgaande van het normale belastingtarief een besparing van 74,78 euro.
 • Je moet er wel rekening mee houden dat er een minimum bijdrage is van de werknemer van 1.09 euro. Deze kan verrekend worden op uw loonfiche of gewoon via de rekening-courant geboekt worden.

De totale kostprijs bedraagt dan: 1.566,88 euro (zijnde 1540 euro + 154 euro – 52,34 euro – 74,78 euro).
Als zaakvoerder ontvang je netto 1.300,20 euro (zijnde 5,91 euro per maaltijdcheques x 220 maaltijdcheques).
Wil je als zaakvoerder je NETTO loon verhogen met 1300,20 euro, dan kan dit gebeuren met maaltijdcheques. Je houdt maar liefst 83% van het bedrag over ten opzichte van de totale kost van de vennootschap. Wil je dit uitkeren via een bruto bezoldiging, dan zal je hier veel minder aan overhouden.

Meerdere vennootschappen: wat nu?

Wanneer verschillende van deze vennootschappen maaltijdcheques aan uitreiken, kan slechts één maaltijdcheque per werkdag met een maximum van 220 maaltijdcheques per jaar als een vrijgesteld sociaal voordeel worden aangemerkt.

Teveel maaltijdcheques uitgekeerd?

Indien je van de vennootschap teveel maaltijdcheques hebt verkregen, dan wordt het deel boven de toegelaten maxima gewoon belast als een voordeel alle aard en worden ze bij uw loon gevoegd. Let wel op: Hierdoor betaal je ook meer sociale bijdragen.

Tip: Uw man of vrouw is ook zaakvoerder!

Indien je als koppel beiden aangesteld bent als zaakvoerder binnen een vennootschap, dan is het natuurlijk mogelijk om voor beiden maaltijdcheques uit te keren – als daar natuurlijk prestaties tegenover staan. Op die manier bedraagt het maximum 440 maaltijdcheques dat je via je vennootschap kunt uitkeren.