Delen en opslaan:

Afschrijvingspercentages:

 • Goodwill: 20%
 • Kantoor en gebouwen: 3%
 • Nijverheidsgebouwen: 5%
 • Rollend materieel: 20 a 25%
 • Meubilair, machines & materieel: 10%
 • Klein materieel en computermateriaal: 33%
 • Oprichtingskosten: 100% of 20%

Afschrijvingen van zonnepanelen.

Alhoewel zonnepanelen eigen deel uitmaken van het gebouw waarop ze bevestigd worden, is een afschrijvingstermijn van 20 jaar voor zonnepanelen aanvaardbaar (bron: Voorafgaande beslissing nr. 2010.317 dd. 07.09.2010).

Afschrijvingen bij exploitanten van kampeerterreinen

 • Basisinfrastructuur van het kampeerterrein (sanitair blok, hoofdwegen, hoofdnutsvoorzieningen) : 5%
 • Infrastructuur ter inrichting van de individuele standplaatsen (elektrische kasten, water- en rioleringsaansluiting, voetpaden, parkings, perceelaanleg, betonsokkels) : 10%
 • exploitatie-infrastructuur (sport/spel, afsluiting, slagbomen, binneninrichting van het sanitair blok, secundaire verlichting) : 14%

Kunstwerken die zijn ingewerkt in gebouwen:

Op 3 juni 2010 heeft de Europese Commissie België in gebreke gesteld. Vanaf 1 januari 2011 moeten kunstwerken die ingewerkt zijn in (ondernemings)gebouwen worden afgeschreven aan hetzelfde ritme als de gebouwen waarin ze zijn ingewerkt.

Afschrijvingsexcedenten

Dit werd reeds besproken:

 • Afschrijvingsexcedenten vennootschapsbelasting
 • Gratis download berekeningsblad afschrijvingsexcedent

Waarderingsregels

De afschrijvingen die gebruikt worden in de onderneming moeten toegelicht worden in de jaarrekening.

Gewone afschrijvingen

De bedoeling is dat de afschrijving de economische levensduur benadert. Kosten voor onderzoek en afschrijving die een afschrijvingsduur kennen van meer dan vijf jaar moeten verantwoord worden in de toelichting.
Terugname: Indien er te snel werd afgeschreven, dan mag deze afschrijving terugnemen.

Uitzonderlijke afschrijvingen

Terugname: Als er uitzonderlijke afschrijvingen werden geboekt die niet meer van toepassing zijn, dan moeten deze afschrijvingen worden teruggenomen.

Afschrijven in jaar van vervreemding?

Het toepassen van afschrijvingen is enkel mogelijk op goederen die nog behoren tot de activa.

Rechtbank van Eerste Aanleg Leuven, 9 september 2011: Een vennootschap verkoopt tijdens boekjaar 2003 drie vrachtwagens. De vennootschap wou tijdens dat boekjaar nog een afschrijving toepassen. De fiscus weigert dit. De rechtbank van eerste aanleg volgt hierbij de fiscus. Afschrijvingen kunnen enkel toegepast worden op goederen die nog behoren tot de activa van de onderneming. Op goederen die werden vervreemd kan geen afschrijving meer worden toegepast.